NOT Grudziądz

530-545-785
Stanisław Dębski

KRS 0000993787   NIP 8762470501  REGON 368062289

Towarzystwo  jest zrzeszeniem twórczych pracowników naukowych. Członkami Towarzystwa sa osoby mające dorobek naukowy lub zasłużone dla nauki.

Polskie Towarzystwo Nauk jest kontynuatorem działalności naukowej prowadzonej w okresie trwania zaborów oraz RP.

Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie ma nazwę „Polskie Towarzystwo Nauk” z odpowiednikiem w języku angielskim „Polish Society of Sciences”.

Swą działalność Towarzystwo opiera na pracy swoich członków.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są: Wydziały, ukształtowane na podstawie obowiązującego w tym zakresie prawa i do niego dostosowywane decyzjami Zarządu. Wydziały ukształtowane wg obowiązujących Dziedzin Nauk, tworzone przez Sekcje ujęte wg Dyscyplin Nauk. Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału, Sekcją kieruje Kierownik Sekcji.

Szczególnym Wydziałem jest Kapituła Nagrody za wkład do Nauk kierowana przez Kierownika i Zarząd, których działania ujęte są w odrębnym regulaminie.

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki we wszystkich dziedzinach. 
Towarzystwo jest wyrazicielem dążeń i osiągnięć krajowego a także  międzynarodowego środowiska nauk, rzecznikiem jego potrzeb i opinii wobec administracji publicznej wszystkich szczebli oraz rodzajów a w tym instytucji rządowych oraz samorządowych, ponadto współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju nauk w interdyscyplinarnej rzeczywistości.

Dla osiągnięcia celu Towarzystwo:

 1. pobudza i otacza opieką inicjatywę i twórczość naukową, zarówno indywidualną, jak zespołową,
 2. rozwija i propaguje metody naukowe oraz współdziała w upowszechnianiu myśli naukowej,
 3. odbywa zebrania naukowe,
 4. organizuje wykłady i odczyty,
 5. urządza konferencje, sympozja i inne przedsięwzięcia naukowe,
 6. wydaje prace naukowe i popularnonaukowe,
 7. współpracuje z instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, innymi towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,
 8. inicjuje i organizuje dyskusje nad wynikami prac badawczych oraz kierunkami rozwoju ośrodka,
 9. prowadzi działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 10. gromadzi i udostępnia zbiory biblioteczne,
 11. opiniuje w zakresie naukowym oraz eksperckim na rzecz  projektów dotyczących pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz innych, w tym krajowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zatrudniając w ramach projektów wymaganych specjalistów także spośród członków Stowarzyszenia,
 12. realizuje szkolenia certyfikowane i inne kształcenie na zasadach prawa,
 13. jak i realizuje nie wymienione i nieewidencjonowane formy działalności przynoszące zyski dozwolone prawem,
 14. uzyskany dochód stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Dariusz Skalski – doktor hab. pedagogicznych nauk i doktor nauk o kulturze fizycznej, inżynier. Profesor AWFiS w Gdańsku. Profesor wizytujący w Narodowym Uniwersytecie Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Równem (od 2017). studiów doktoranckich w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku i studiów habilitacyjnych w Umańskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Pawła Tyczyny w Umaniu. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku – Wydział Wychowania Fizycznego – studia magisterskie w zakresie wychowania fizycznego, Politechniki Gdańskiej – Wydział Zarządzania i Ekonomii – studia magisterskie w zakresie zarządzania i marketingu i Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku – Wydział Pedagogiki i Zarządzania – studia magisterskie w zakresie edukacji obronnej i zarządzania kryzysowego. Absolwent 4 studiów podyplomowych (trenerskich z pływania – AWF w Gdańsku, prawno-menedżerskich – Politechnika Gdańska, funduszy pomocowych Unii Europejskiej – GWSH w Gdańsku i kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego – GSW); pracownik naukowo – dydaktyczny w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku; pracownik naukowo – dydaktyczny Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim (od 2015); burmistrz Skarszew (2002–2014, 3 kadencje); dyrektor Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach (1995–2002); nauczyciel (1983–2003) i wicedyrektor (1991–1995) w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarszewach; prezes Zarządu Wojewódzkiego WOPR Województwa Pomorskiego (1991–2006); wiceprezes d/s szkoleniowych Oddziału Miejskiego WOPR w Tczewie (1984–1991). Funkcje: audytor – ekspert bezpieczeństwa, edukacji dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wodnego, bezpieczeństwa zdrowotnego, ratownictwa wodnego, edukacji wodnej i bezpiecznego wypoczynku nad wodą; Członek kilku Rad i Towarzystw Naukowych: wiceprezes i przewodniczący Sekcji Bezpieczeństwa Wodnego – Wydziału Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego w Grudziądzu (od 2017); Towarzystwa Naukowego „Bezpieczeństwo i Ratownictwo” w Warszawie (od 2019). Nauczyciel dyplomowany. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Dr inż. Sławomir Stanisław Dębski

Twórca metodologii „Multi-dynamiczna interdyscyplinarna sensoryczno-poznawcza analityka”
Usus est magister Optimus czyli doświadczenie jest najlepszym nauczycielem
Zanim zajął się nauką profesjonalnie zajmował się:

Zarządzanie i marketing

Od 2017 do chwili obecnej Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk

2002-2018 Prezes Stowarzyszenia „Razem przeciw przemocy” (opracował i zrealizował 15 projektów o charakterze społecznym i charytatywnym); w okresie 0d 1999 do 2002 Koordynator programu „Razem przeciw przemocy” realizowanego wspólnie z Wojewodą Pomorskim oraz Krajową Sekcją Nauczycieli NSZZ „Solidarność” na terenie Trójmiasta.

2013-2018 Dyrektor Zespołu Szkół Policealnych „FAMA” w Grudziądzu.

2011-2012-absolwent kursu managerskiego AEGON.

2011-specjalista ds. rozwiązań teleinformatycznych.

2010-absolwent kursu managerskiego AVIVA.

2004-2011  Konsultant ubezpieczeniowy (Aegon, Hestia) i Doradca klienta biznesowego firm informatycznych

2001-2003 Prywatna działalność gospodarcza w zakresie oddłużania

2000-2002-Pełnomocnik zarządu Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Pruszczu Gdańskim i w Gdyni, zainicjował i pozyskał fundusze na rzecz 12 programów biznesowych i społecznych, w tym pełne dofinansowanie z Unii Europejskiej dla projektu pt. Wodociągi i kanalizacja powiatu Gdańskiego na kwotę 50 milionów zł dzięki któremu zainstalowano wodociągi i kanalizację w całym powiecie Gdańskim.

Bezpieczeństwo narodowe i prawo

1985 – 2000 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, specjalista, w tym 10 lat na stanowiskach kierowniczych, kierujący zespołem 16-20 ludzi w realizacji postępowań prawnych w zakresie prawa karnego, wykroczeń, administracyjnego, cywilnego  a w tym m.in. zabezpieczenia techniczno-formalno-prawne wizyt Papieża Jana Pawła II w trójmieście  1998 – awans na stopień Komisarza Policji.

1982-1985-Marynarka Wojenna RP, służba zawodowa na okrętach, w tym 2 lata na stanowiskach kierowniczych, uzyskany stopień wojskowy – bosmanmat MW.

Amen dico vobis, quodcumque fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis czyli Zaprawdę, mówię ci: Wszystko, co uczyniłeś jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniłeś

Wsparcie społeczne w działaniu

2002-2018 Prezes Stowarzyszenia „Razem przeciw przemocy”

2010-2011 Kościelny, Parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego w Gdańsku

1972-1981 ZUCH następnie Harcerz ZHP-opieka nad wskazaną rodziną w Grudziądzu (osoby starsze, pomoc we wszystkich zajęciach domowych w tym porządkowych); uczestnik Akcji TV Niewidzialna ręka)

Mens sana in corpore sano czyli w zdrowym ciele zdrowy duch

Od najmłodszych lat uprawiał wiele dyscyplin sportowych m.in. Wioślarstwo w KW „Olimpia” Grudziądz następnie JUDO w KW „Olimpia” Grudziądz i dalej Boks w KS „Stomil” Grudziądz a obecnie reprezentuje Karate Kyokushin wersji Irańskiej World Shin Razm Zulfiqar w Polsce.

Non scholae, sed vitae discimus  czyli nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

Doktor, dziedzina nauk społecznych, dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji, rok nadania 2010 Uniwersytet Warszawski.

Tytuły zawodowe m.in.:

Uniwersytet Gdański -Magister politologii (1999) Polityka publiczna.

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku – Magister Pedagogiki (2018) Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie-Licencjat Prawno-administracyjna ochrona porządku publicznego (1994) stopień służbowy Komisarz Policji.

Absolwent Podoficerskiej Szkoły Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce (1984), stopień Bosmanmat, specjalista ds. radiolokacji, dowódca drużyny.

Jest absolwentem studiów inżynierskich i wielu studiów podyplomowych.

Doświadczenie Dydaktyczne

Ponad 12 lat pracy (2010-2022) jako nauczyciel akademicki – prowadzenie zajęć na kierunkach administracja, prawo administracyjne, prawo karne i wykroczeń,  samorząd terytorialny, ustrój samorządu terytorialnego, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo państwa, marketing, zarządzanie, BHP, etyka, bezpieczeństwo w UE, polityka społeczna i inne oraz studiach podyplomowych – jak wyżej. Najważniejsze przedmioty: bezpieczeństwo, ustrój samorządu terytorialnego, prawo administracyjne, administracja wobec rynku pracy, prawne zagadnienia działalności gospodarczej, bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo zdrowia aspekty prawne. Uczelniany opiekun koła naukowego administracji (Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim 2017 do 2022 r.) , autor materiałów dydaktycznych do przedmiotów: polityka społeczna, patologie życia publicznego, etyka zawodowa, bezpieczeństwo, prawo administracyjne i in.

Dorobek naukowy

Współorganizator i współinicjator 100 konferencji i seminariów naukowych krajowych i międzynarodowych; 3 Rad Naukowych czasopism naukowych uczelnianych w tym na Ukrainie.

Promotor łącznie 300 prac dyplomowych.

Samodzielnie i we współpracy opublikował ponad 80 monografii naukowych.

Wybrane publikacje naukowe w ostatnich 12 latach (autor i współautor): 1. Pedagogika specjalna. Wybrane zagadnienia 2022; 2.Pedagogika a kultura fizyczna i sport w procesie doskonalenia się uczniów w szkole i poza nią-wybrane zagadnienia 2021; 3.Kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego w polskich normach prawnych. Anomalia wobec Konstytucji 2021; 4.Procesy społeczne kultury fizycznej i sanitarno-epidemicznego wychowania-wybrane aspekty 2021; 5.Socjologiczne aspekty kultury fizycznej i wychowania-wybrane zagadnienia 2021; 6.Methodology of Sciences- Multi dynamic interdisciplinary sensory and cognitive analytics 2021; 7. Działania i ruch w edukacji medycznej – wybrane zagadnienia 2021; 8. Bezpieczeństwo pracownicze a mobbing-wybrane zagadnienia 2021; 9.Kultura fizyczna, edukacja zdrowotna i bezpieczeństwo : wybrane współczesne zagadnienia 2021; 10.Bezpieczeństwo finansów w transakcjach elektronicznych – wybrane zagadnienia 2020; 11.Bezpieczeństwo społeczne — wybrane zagadnienia 2020; 12.Samorządność w procesie unifikacji i dywersyfikacji życia społeczno-politycznego: wybrane problemy 2020; 13.Bezpieczeństwo rolą samorządów terytorialnych. Aspekt społeczny 2018; 14.Demokracja a wybory samorządowe w 2014r.: studium przypadku – Grudziądz 2018; 15. Manipulacje społeczeństwem, a wina w teorii sprawiedliwości w kontekście obowiązującego na ziemi prawa karnego ; 16. Relacje prawne w aspekcie prawyborów samorządowych w Polsce—wybrane zagadnienia 2018; 17.Bezpieczeństwo, Zdrowie i kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia 2018; 18. Samorząd terytorialny. Wybrane meandry społeczne 2018; 19. Grudziądz – zagrożenia. Identyfikacja, diagnoza, propozycja zmian 2018; 20. Starosta powiatowy jako zwierzchnik powiatowych służb inspekcji i straży 2018; 21.Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w sferze ochrony przeciwpożarowej 2018; 22. Bezpieczeństwo militarne państwa 2018; 23.Zarządzanie kryzysowe na poziomie krajowym ; 24.Stany nadzwyczajne i ich ogólna charakterystyka 2018; 25. Powiat a bezpieczeństwo. Rola samorządu terytorialnego 2018; 26. Podstawowe ujęcia zagadnienia bezpieczeństwa 2017; 27. Zdrowotne właściwości zachowań ruchowych–wybrane zagadnienia 2017; 28. Zarządzanie kryzysowe w systematyce pojęciowej i prawnej 2017; 29.Pływanie i ratownictwo wodne w ocenie i percepcji mieszkańców miasta Wejherowa 2017; 30. Bezpieczeństwo nad wodą w kontekście ratownictwa wodnego w opinii mieszkańców powiatu słupskiego 2017; 31.System bezpieczeństwa wewnętrznego a zarządzanie kryzysowe. Wybrane zagadnienia 2017; 32.Stan bezpieczeństwa ludności i porządku publicznego na przykładzie powiatu starogardzkiego 2017; 33. bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu starogardzkiego 2017; 34. Zdrowie publiczne-wybrane zagadnienia 2017; 35. Bezpieczeństwo samorządu gminnego. Systematyka prawna w zakresie zdrowia 2017; 36. Zarządzanie projektami unijnymi w latach 2007–2013 na poziomie wojewódzkim. Wybrane aspekty 2017; 37.Polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej 2017; 38.Polityka bezpieczeństwa unii europejskiej a bezpieczeństwo ekologiczne 2017; 39.Bezpieczeństwo zewnętrzne Unii Europejskiej a bezpieczeństwo ekologiczne 2017; 40. Zarządzanie kryzysowe na poziomie wojewódzkim 2017; 41. Zagrożenia bezpieczeństwa: prawo a kwestie lokalne 2017; 42. Analiza wybranych zagrożeń w zarządzaniu kryzysowym na szczeblu centralnym a bezpieczeństwo zdrowotne ; 43. Samorząd terytorialny w Polsce: tradycja a współczesne przemiany polityczne 2016; 44. Społeczeństwo a władza: rozbieżność reguł demokracji i praktyki administracji w Polsce 2016; 45. Instytucje państwa a godność człowieka i prawo w ustroju demokratycznym 2016; 46. Meandry językowe praktyki prawa w działalności publicznej i płynące stąd zagrożenia integracji europejskiej na przykładzie Polski ; 47. Polityka a przemoc wobec jednostki-wybrane zagadnienia 2016; 48.Bezpieczeństwo a demokracja, rozwiązania alternatywne dla Polski 2013; 49. Samorząd gospodarczy Polska, Europa, świat 2013;  50. Przemiany demokratyczne w Polsce: stowarzyszenia a partie polityczne 2012

Zainteresowania naukowe

Metodologia badań nauk o bezpieczeństwie, nauk o polityce publicznej, nauk prawnych, nauk o administracji, nauk o zdrowiu, filozofii, ekonomii, psychologii, matematyki; statystyka występujących zdarzeń i zagrożeń, obserwacja i analiza oraz synteza zjawisk, operacjonalizacja zmiennych, analiza mechanizmów i procedur prawnych, modelowanie i predykacja skuteczności kształtowanych norm z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, analiza i synteza porównawcza oraz systemowa i matematyczna zjawisk oraz mechanizmów i procedur prawnych, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo w UE, bezpieczeństwo osób na wodach i w ich pobliżu w zakresie ratownictwa wodnego w aspektach związanych z wyszkoleniem kadr

Stowarszyszenie Zwykłe Towarzystwo naukowe w Grudziadzu
Nauka, Technologia i Inżynieria
NIP: 8762470501; REGON: 368062289
nr konta: 17 1020 5040 0000 6302 0192 0214
https://www.facebook.com/towarzystwo.naukowe.grudziadz
86-300 Grudziądz al. Piłsudskiego 20
e-mail: tn.grudz@gmail.com
Tel. 530545785

Towarzystwo Naukowe w Grudziądzu z woli władz przekształcono w Polskie Towarzystwo Nauk rejestrując w Sądzie Rejestrowym w Toruniu w 2022 r. 

Stowarzyszenie Zwykłe Towarzystwo Naukowe w Grudziądzu rozpoczęła swoją działalność na rzecz Grudziądzan 31 marca 2017 r. Dla upamiętnienia tzw. daty narodzin w dniu 11 kwietnia podjęto uchwały o składzie, strukturze i reprezentacji. Strukturę ukształtowano na podstawie obecnie obowiązującego systematyki obszarów dziedzin i dyscyplin naukowych.

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w Radach Naukowych Czasopism Naukowych w Polsce i za granicą (Ukraina) w 2017 r.; uczestnicząc w Radach Naukowych byli organizatorami oraz współorganizatorami, inicjatorami i współinicjatorami a także uczestnikami: 5 Seminariów Naukowych, 7 Konferencji Naukowych na terenie kraju oraz za granicą (Rosja, Ukraina). Członkowie Towarzystwa Naukowego w Grudziądzu byli także autorami, redaktorami naukowymi, recenzentami prac naukowych w łącznej ilości publikacji 11.

Na mocy porozumienia z Radą Grudziądzką FSNT NOT z dnia 15 stycznia 2016 r. zawartego w Grudziądzu podjęto się zainicjowania Interdyscyplinarnego Państwowego Instytutu Badawczego w Naszym Mieście. Pomimo licznych działań MNiSW odmówiło ostatecznie w maju 2018 r. podjęcia działań związanych z tą inicjatywą podpisaną przez 17 naukowców – w tym 5 prof. zw. dr. hab. inż., 3 prof. nadzw. dr hab. inż., 3 dr hab. i 6 dr wielu dziedzin i dyscyplin nauk.

Stowarzyszenie Zwykłe Towarzystwo Naukowe w Grudziądzu od dnia rejestracji tj. 31 marca 2017 r. aktywnie uczestniczy w formach Naukowych, Naukowo-Badawczych i w życiu publicznym. Członkowie inicjują i realizują wiele przedsięwzięć. Najbardziej znanymi są:

– publikacje książkowe

Bezpieczeństwo wodne na Pomorzu – wybrane uwarunkowania
Uniwersytet Szczeciński
Opublikowano: 2017-12-27

Bezpieczeństwo państw Europy środkowo-wschodniej w kontekście zagrożeń ekologicznych
Akademia Pomorska w Słupsku
Opublikowano: 2017-12-11

Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna : wybrane zagadnienia tom 6
Redakcja naukowa: Dariusz Skalski, Piotr Lizakowski, Roman Gawrych, Sławomir Dębski
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim | Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni |Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku | Towarzystwo Naukowe w Grudziądzu
Opublikowano: 11. 2017

Medycyna i zdrowie : wybrane aspekty ratownictwa. tom 2
Recenzja naukowa: Sławomir Dębski, Ewa Zieliński
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim | Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni |Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | Towarzystwo Naukowe w Grudziądzu
Opublikowano: 2017-11-09

Medycyna, bezpieczeństwo, edukacja – wybrane zagadnienia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu |Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte | Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
Opublikowano: 09. 2017

Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna : wybrane zagadnienia tom 3
Redakcja Naukowa: Dariusz Skalski, Piotr Lizakowski, Sławomir Dębski
Pomorska Szkoła Wyższa | Akademia Marynarki Wojennej | Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku
Opublikowano: 08. 2017

– konferencje naukowe

III seminarium naukowe pt. Bezpieczeństwo, Zdrowie i Kultura Fizyczna. Wybrane zagadnienia, AMW Gdynia (AMW w Gdyni, AWFiS w Gdańsku, PSW w Starogardzie Gdańskim, WSSE w Gdańsku, Stowarzyszenie Zwykłe Towarzystwo Naukowe w Grudziądzu)

Konferencja „Oblicza terroru nazistowskiego w II wojnie światowej. Kontekst i współczesne implikacje dla bezpieczeństwa narodowego Muzeum Stutthof w Sztutowie z udziałem AMW w Gdyni

Stowarzyszenie Zwykłe Towarzystwo Naukowe w Grudziądzu podczas Konferencji Naukowo-Technicznej z okazji 61 Grudziądzkich Dni Techniki pod hasłem : „Ekoinnowacje w grudziądzkich firmach”. Nauka i technika zawsze idą w parze:

IV Krajowa Konferencja Naukowa, Akademia Pomorska w Słupsku – 13.10.2017:

W 2018 r. Stowarzyszenie Zwykłe Towarzystwo Naukowe w Grudziądzu uczestniczyło w wielu przedsięwzięciach naukowych. Mamy zaszczyt powiadomić, że z inicjatywy Stowarzyszenia dla uczczenia 100-lecia uzyskania Niepodległości Polski łącznie 55 opracowań i książek autorstwa członków przekazano nieodpłatnie do użytku bibliotecznego e-bibliotek w 75 Uczelniach Publicznych w Polsce.

Rok obfitował w 11 konferencji, 5 seminariów Naukowych, 7 monografii zbiorowych, 2 samodzielne monografie, współpraca 9 uczelni a w tym UMK Toruń, UPT Bydgoszcz, AMW Gdynia, AWFiS Gdańsk, Akademia Pomorska w Słupsku i inne

Seminarium Naukowe Kościerzyna 21-03-2019
Aktywność Naukowa wspiera działalność instytucji. Pani Starosta, Pan Burmistrz, funkcjonariusze urzędów i zainteresowani mieszkańcy…

 

W dniu 5 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie Zwykłe Towarzystwo Naukowe w Grudziądzu uczestniczyło w obradach zamykających coroczne dni Techniki Rady Grudziądzkiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Grudziądzu. Były też osoby ze świata Polityki. Załączamy kilka fotografii poniżej wraz z Programem obrad.

2020 rok pełen nowych inicjatyw a w tym międzynarodowych pomimo ograniczeń z uwagi na epidemię:

Epidemia ogranicza – ale nie naukę

Prezes
Stowarzyszenia Zwykłego Towarzystwo Naukowe w Grudziądzu
Dr Sławomir Stanisław Dębski
Kontakt: tn.grudz@gmail.com

STATUT
Polskie Towarzystwo Nauk

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

Art. 1
Polskie Towarzystwo Nauk, zwane w dalszych postanowieniach statutu „Towarzystwem”, jest kontynuatorem działalności naukowej prowadzonej w okresie trwania zaborów oraz RP.

Art. 2
Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

Art. 3
Siedzibą Towarzystwa jest Grudziądz, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpraca międzynarodowa.

Art. 4
Stowarzyszenie ma nazwę „Polskie Towarzystwo Nauk” z odpowiednikiem w języku angielskim „Polish Society of Sciences” i używa pieczęci z takimi napisami.

Art. 5
Swą działalność Towarzystwo opiera na pracy swoich członków.

Art. 6
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są: Wydziały, ukształtowane na podstawie obowiązującego w tym zakresie prawa i do niego dostosowywane decyzjami Zarządu. Wydziały ukształtowane wg obowiązujących Dziedzin Nauk, tworzone przez Sekcje ujęte wg Dyscyplin Nauk. Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału, Sekcją kieruje Kierownik Sekcji.

Szczególnym Wydziałem jest Kapituła Nagrody za wkład do Nauk kierowana przez Kierownika i Zarząd, których działania ujęte są w odrębnym regulaminie.

Rozdział II 
Cel i środki działania

Art. 7

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki we wszystkich dziedzinach. 
Towarzystwo jest wyrazicielem dążeń i osiągnięć krajowego a także  międzynarodowego środowiska nauk, rzecznikiem jego potrzeb i opinii wobec administracji publicznej wszystkich szczebli oraz rodzajów a w tym instytucji rządowych oraz samorządowych, ponadto współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju nauk w interdyscyplinarnej rzeczywistości.

Art. 8

Dla osiągnięcia celu Towarzystwo:

1.  pobudza i otacza opieką inicjatywę i twórczość naukową, zarówno indywidualną, jak zespołową,

2.  rozwija i propaguje metody naukowe oraz współdziała w upowszechnianiu myśli naukowej,

3.  odbywa zebrania naukowe,

4.  organizuje wykłady i odczyty,

5.  urządza konferencje, sympozja i inne przedsięwzięcia naukowe,

6.  wydaje prace naukowe i popularnonaukowe,

7.  współpracuje z instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, innymi towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,

8.  inicjuje i organizuje dyskusje nad wynikami prac badawczych oraz kierunkami rozwoju ośrodka,

9.  prowadzi działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

10.  gromadzi i udostępnia zbiory biblioteczne,

11. opiniuje w zakresie naukowym oraz eksperckim na rzecz  projektów dotyczących pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz innych, w tym krajowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zatrudniając w ramach projektów wymaganych specjalistów także spośród członków Stowarzyszenia,

12. realizuje szkolenia certyfikowane i inne kształcenie na zasadach prawa,

13. jak i realizacji nie wymienionych i nieewidencjonowanych form działalności przynoszących zyski dozwolonych prawem,

13. uzyskany dochód stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 9

Towarzystwo  jest zrzeszeniem twórczych pracowników naukowych. Członkami Towarzystwa mogą być osoby mające dorobek naukowy lub zasłużone dla nauki.

Art. 10

Towarzystwo składa się z członków:

1. honorowych,

2. zwyczajnych,

3. wspierających.

Art. 11

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i Towarzystwa.

Art. 12

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych wymaga pisemnego wniosku dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa, znających kandydata i jego dorobek naukowy. Właściwy Wydział w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów przyjmuje lub odrzuca wniosek. 
Osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora może sama złożyć na piśmie Zarządowi wniosek o przyjęcie jej na członka Towarzystwa poparty opinią dwóch członków Towarzystwa. 
W obu przypadkach o przyjęciu decyduje Zarząd w tajnym głosowaniu większością głosów.

Art. 13

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zdeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji przez Zarząd. 
Członek wspierający – osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

Art. 14

Członkowie Towarzystwa mają prawo:

1.  uczestniczenia z prawem głosu w naukowych i administracyjnych Walnego Zebrania Członków Towarzystwa oraz w naukowych i administracyjnych zebraniach odpowiedniego Wydziału i niższego szczebla ustalonego przez Wydział zgodnie  z jego regulaminem,

2.  przedstawiania prac na zebraniach naukowych swego Wydziału,

3.  korzystania z urządzeń Towarzystwa.

Art. 15

Wszyscy członkowie Towarzystwa mają czynne prawo wyborcze. Władze Towarzystwa wybiera się spośród członków zwyczajnych i honorowych.

Art. 16

Obowiązkiem członka jest:

1. przestrzeganie zasad etyki pracownika nauki,

2. przestrzeganie postanowień statutu Towarzystwa,

3. czynny udział w realizowaniu zadań Towarzystwa,

Art. 17

Członkostwo ustaje w przypadku:

1. dobrowolnego wystąpienia,

2. skreślenia,

3. śmierci.

Art. 18

Wystąpienie z Towarzystwa następuje przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia; decyzji Zarządu o skreśleniu w wypadku nieprzestrzegania Statutu; na podstawie aktu zgonu.

Art. 19

Członkostwo osoby prawnej ustaje również wskutek utraty osobowości prawnej.

Rozdział IV 
Władze Towarzystwa

Art. 20

Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

Ich kadencja trwa 5 lat

Art. 21

Jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania lub w obecności mniejszej liczby łącznie z delegacjami ujętymi w upoważnieniu przekazanym przez członków Towarzystwa Zarządowi w pierwszym terminie, drugi termin umożliwia przyjęcie zwykłej większości głosów „ZA”. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

Dopuszcza się uczestnictwo i głosowania on-line.

Art. 22

Wybory do władz, a także przyjmowanie w poczet członków Towarzystwa i uchwały o skreśleniu z listy członków podejmowane są w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu on-line dopuszcza się jawność głosowania.

Art. 23

1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.  O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zebrania.

Art. 24

Walne Zebranie Członków sprawozdawcze odbywa się raz w roku, Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zaś – raz na pięć lat.

Art. 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.  uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

2.  powoływanie nowych i odwoływanie istniejących Wydziałów i Komisji nauk,

3.  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4.  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5.  wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

6.  nadawanie tytułu członka honorowego,

7.  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa,

8.  podejmowanie innych uchwał, niezastrzeżonych dla innych władz, a wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

Art. 26

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 27

  1. Do ważności uchwał zapadających na Walnym Zebraniu Członków wystarcza  zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania lub w obecności mniejszej liczby łącznie z delegacjami ujętymi w upoważnieniu przekazanym przez członków Towarzystwa Zarządowi w pierwszym terminie. W drugi termin umożliwia przyjęcie zwykłej większości głosów „ZA”. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

Dopuszcza się uczestnictwo i głosowanie on-line.

  1. W drugi termin umożliwia się przyjęcie zwykłej większości głosów „ZA”. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne bez względu na liczbę obecnych.

Art. 28

Zarząd Towarzystwa składa się z dwóch osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym prezesa i wiceprezesa.

Art. 29

Do kompetencji Zarządu należy:

1.  reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2.  realizowanie zadań i programów określonych przez Walne Zebranie,

3.   kierowanie sprawami finansowymi oraz zarządzanie majątkiem Towarzystwa a w tym jednostkami terenowymi krajowymi i zagranicznymi oraz majątkiem z chwilą ich powołania przez Zarząd,

4.  uchwalanie wewnętrznych regulaminów działania oraz zatwierdzanie regulaminów,

5.  powoływanie redaktora naczelnego Wydawnictwa WTN oraz redaktorów naukowych, którzy stanowią Komitet Wydawniczy Towarzystwa z chwilą uruchomienia i pod wskazaną nazwą,

6.  rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie Towarzystwa,

7.  podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

Art. 30

Posiedzenia plenarne Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. Zebrania są protokołowane.

Art. 31

Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków, w tym przewodniczącego i jednego członka.

Art. 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy

1.  kontrola wykonywania uchwał Walnych Zebrań Członków,

2.  wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3.  kontrola przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

4.  występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli.

Art. 33

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

O możliwości uczestnictwa powiadamia Zarząd.

Art. 34

W czasie trwania kadencji w miejsce ustępujących członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władze te mają prawo dokooptowania nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 osób pochodzących z wyboru.

Rozdział V 
Majątek Towarzystwa

Art. 35

Majątek Towarzystwa stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

1.  dotacje,

2.  zapisy i darowizny,

3.  wpływy z działalności przeznaczone na cele statutowe min. Pochodzące z :

opinii w zakresie naukowym oraz eksperckim na rzecz  projektów dotyczących pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz innych, w tym krajowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zatrudniając w ramach projektów wymaganych specjalistów także spośród członków Stowarzyszenia,

oraz z realizacji szkoleń certyfikowanych i innych kształceń na zasadach prawa, jak i realizacji nie wymienionych i nieewidencjonowanych form działalności przynoszących zyski dozwolonych prawem.

Art. 36

Towarzystwo powołuje i nadzoruje oraz likwiduje działania jednostek terenowych krajowych i zagranicznych, których majątek stanowi własność Towarzystwa. Dopuszcza się powoływanie międzynarodowych lub jednolitych podmiotów na zasadzie obowiązującego prawa.

Art. 37

Powołanie i nadzorowanie oraz likwidacja jednostek terenowych leży w gestii Zarządu, który samodzielnie decyduje w trybie określonym w treści niniejszego statutu.

Art. 38

Wszystkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku, zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, wymagają zgody władz rejestrowych.

Art. 39

Dla ważności pism dotyczących wszelkiej działalności Towarzystwa oraz praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis prezesa. Gdy prezes nie ma możliwości zastępuje go wiceprezes lub wyznaczony przez Zarząd pełnomocnik.

Rozdział VI 
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

Art. 40

Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian statutu zapadają większością 2/3 głosów przy obecności większości uprawnionych do głosowania lub w obecności mniejszej liczby łącznie z delegacjami ujętymi w upoważnieniu przekazanym przez członków Towarzystwa Zarządowi w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Dopuszcza się uczestnictwo i głosowanie on-line.

Art. 41

Uchwała Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku rozwiązywanego Towarzystwa, dla swej ważności, wymaga zatwierdzenia przez władze rejestrowe.

Rozdział VII 
Przepisy przejściowe

Art. 42

Do chwili uprawomocnienia nowego Statutu Towarzystwa przez zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązują przepisy dotychczasowego Statutu.